Our service

Here you can find key information about the services offered by our law office. We offer a wide range of legal services to meet your needs. Whether you need legal advice, assistance with drafting legal documents, or representation in court, we are here to help. Below, you will find more information about the areas of law in which we specialize, as well as our approaches to resolving various legal issues.

Our law office provides financial and investment advisory services through collaboration with our external experts in the financial and investment fields. This approach ensures comprehensive solutions that enable our clients to make well-informed financial and investment decisions. Our goal is to provide a complete service that covers legal, financial, and investment needs, thereby ensuring the highest standard of advice and support.

Građansko pravo - obvezno i odštetno pravo

Građansko pravo obuhvaća obvezno i odštetno pravo. Obvezno pravo bavi se ugovorima i pravnim odnosima između pojedinaca i pravnih osoba, uključujući pravila o kupoprodaji, najmu i drugim oblicima obveza. Odštetno pravo regulira slučajeve štete ili ozljede te načine naknade za pretrpljenu štetu, poput prometnih nesreća ili nesreća na radu. Obje ove pravne grane pomažu u rješavanju sporova i osiguravaju pravnu zaštitu u svakodnevnim situacijama.

građansko pravo
građansko pravo
Obiteljsko i nasljedno pravo
obiteljsko pravo
obiteljsko pravo

Obiteljsko i nasljedno pravo obuhvaća pravne aspekte obiteljskih odnosa i nasljeđivanja imovine.Obiteljsko pravo bavi se brakom, razvodom, roditeljskim pravima, skrbništvom i posvojenjem, osiguravajući pravni okvir za obiteljske odnose i zaštitu djece. Nasljedno pravo regulira prijenos imovine nakon smrti osobe, uključujući nasljeđivanje prema zakonu ili oporuci, te upravljanje i raspodjelu nasljedstva.Obje ove pravne grane pružaju temelj za rješavanje obiteljskih pitanja i osiguravanje pravednog nasljeđivanja.

Trgovačko pravo i pravo društava
trgovačko pravo
trgovačko pravo

Trgovačko pravo i pravo društava obuhvaćaju pravne propise koji uređuju poslovanje i korporativne aktivnosti. Trgovačko pravo bavi se ugovorima, trgovačkim transakcijama, konkurencijom i zaštitom potrošača, osiguravajući pravnu sigurnost u poslovanju. Pravo društava fokusira se na osnivanje i vođenje trgovačkih društava, uključujući upravljanje, dioničarska prava, spajanja i stečajeve. Zajedno, ove pravne grane omogućuju poduzećima da posluju unutar pravnih okvira, potičući transparentnost i poštovanje tržišnih pravila.

Ustavno pravo i pravo EU

ustavno pravo
ustavno pravo

Ustavno pravo i pravo EU obuhvaćaju pravne okvire koji reguliraju državne institucije i odnose unutar Europske unije.Ustavno pravo definira strukturu države, podjelu vlasti, prava građana i funkcioniranje pravnog sustava. Također, bavi se zaštitom ljudskih prava i mehanizmima kontrole ustavnosti. Pravo EU uređuje odnose među državama članicama Europske unije i institucijama EU, kao i prava i obveze građana. Ovo područje prava obuhvaća razna područja poput unutarnjeg tržišta, slobode kretanja, konkurencije i zaštite potrošača. Ustavno pravo i pravo EU zajedno stvaraju temeljne pravne okvire koji osiguravaju stabilnost i zaštitu prava na nacionalnoj i europskoj razini.

Kazneno i prekršajno pravo

kazneno prekršajno pravo
kazneno prekršajno pravo

Kazneno i prekršajno pravo reguliraju kaznena djela i manje prekršaje te postupke koji se provode u vezi s njima. Kazneno pravo bavi se ozbiljnim kaznenim djelima kao što su krađa, nasilje ili korupcija te propisuje kazne poput zatvora ili novčanih kazni. Također, osigurava prava optuženih i pravedno suđenje. Prekršajno pravo pokriva manje povrede zakona, poput prometnih prekršaja ili remećenja javnog reda, i predviđa blaže sankcije, poput novčanih kazni ili uvjetnih kazni. Obje ove pravne grane osiguravaju da se povrede zakona pravedno rješavaju prema težini prekršaja ili kaznenog djela.

Upravno pravo – Upravni postupci i upravni sporovi

ustavno pravo
ustavno pravo

Upravno pravo uređuje odnose između državnih i javnih tijela s građanima i pravnim osobama. Ova pravna grana definira ovlasti državnih institucija, postupke izdavanja dozvola i rješavanja upravnih sporova. Također, osigurava mehanizme za žalbu i sudsku zaštitu u slučaju neslaganja s upravnim odlukama. Cilj upravnog prava je osigurati da javna uprava djeluje zakonito, transparentno i pošteno, te da građani imaju zaštitu svojih prava u odnosu s državnim institucijama.

Radno pravo

radno pravo #radnopravo
radno pravo #radnopravo

Radno pravo obuhvaća pravila i propise koji reguliraju radne odnose između poslodavaca i zaposlenika. Ova pravna grana bavi se ključnim aspektima radnog odnosa, poput ugovora o radu, radnog vremena, plaća, odmora, sigurnosti na radu i otpuštanja. Radno pravo također postavlja standarde za zaštitu prava radnika, osiguravajući pravedne uvjete rada i rješavanje radnih sporova. Uz to, radno pravo obuhvaća kolektivno pregovaranje, pravo na štrajk i ulogu sindikata u zastupanju interesa zaposlenika. Također, regulira postupke vezane uz diskriminaciju i uznemiravanje na radnom mjestu. Cilj radnog prava je uspostaviti ravnotežu između prava poslodavaca i prava zaposlenika, promičući pravedne i sigurnije radne uvjete za sve.

Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva

autorsko pravo
autorsko pravo

Autorsko pravo štiti prava autora nad njihovim kreativnim djelima, osiguravajući im kontrolu i naknadu za korištenje i distribuciju njihovih djela. Ova pravna grana primjenjuje se na razne vrste djela, uključujući književnost, glazbu, filmove, umjetnost i softver. Autorsko pravo autorima daje isključiva prava na reproduciranje, distribuiranje i prikazivanje njihovih djela, kao i pravo na davanje dozvola za njihovo korištenje.

Zemljišnoknjižno pravo

zemljišnoknjižno pravo
zemljišnoknjižno pravo

Zemljišnoknjižno pravo bavi se evidencijom i upisom prava na nekretninama u zemljišne knjige. Ova pravna grana regulira postupke za upis vlasništva, hipoteka i drugih prava na zemljište i nekretnine. Ono osigurava pravnu sigurnost u prometu nekretninama, omogućujući provjeru vlasništva i drugih tereta. Zemljišnoknjižno pravo ključno je za kupoprodaju, nasljeđivanje, i druge transakcije koje uključuju nekretnine. Također, omogućuje transparentnost i javni pristup podacima o nekretninama, pružajući jasne smjernice za upis u zemljišne knjige i zaštitu prava vlasnika.

ODVJETNIČKI URED

MEŠKIĆ

ured@odvjetnik-meskic.eu